Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim

      Co to jest?
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Aleksandrowie Kuj.

 DO ZAKRESU DZIAŁANIA JRG NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:           


1) JRG
NR 1 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
          W ZAKRESIE OPERACYJNYM


a)    analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz  przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a  także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,

b)   opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,

c)    przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych,  dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,

d)  koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu,

e)   przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących
tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek
ochrony przeciwpożarowej i JRG,

f)    analizowanie stanu wyposażenia JRG i innych jednostek KSR-G oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,

g)  zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie i kierowanie siłami i środkami KSR-G na obszarze działania oraz współpraca z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,

h)  sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych
prowadzonych przez jednostki KSR-G, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,

i)    współdziałanie przy planowaniu systemów łączności
dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,

j)    przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, w tym OSP oraz innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami, a także podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,

k)  nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG i innych podmiotów KSR-G oraz analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie,

l)    przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,

m)     przygotowanie do działań w ramach odwodów
operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego
zabezpieczenia powiatów sąsiednich,

n)  koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSR-G,

o)  prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSR-Gna obszarze działania,

p)  nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową,

r) bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta
powiatowego o szczególnych zdarzeniach odnotowanych w powiecie oraz postępie akcji ratowniczych;


2) W ZAKRESIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO – GAŚNICZYCH W PRZYDZIELONYM OBSZARZE CHRONIONYM:


a)    organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki
 z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,

b)  dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,

c)    wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych
oraz  innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,

d) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych,

e)  przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań
ratowniczych na  przydzielonym obszarze chronionym,

f)    współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,

g) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego
terenu  działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,

h)  realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG,

i)    prowadzenie doskonalenia zawodowego strażaków,

j)    udział w aktualizacji stanu gotowości operacyjnej, procedur
ratowniczych i dokumentacji operacyjnej,

k) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 4835
Wprowadzony przez: Dariusz Kuropatwiński
Data opublikowania: 2008-07-01 09:33:07
Obowiązuje od: 2008-07-01 09:33:07
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2008-07-24 09:21:45 Tomasz Kubik
2008-07-24 09:21:30 Tomasz Kubik
2008-07-24 09:20:48 Tomasz Kubik
2008-07-24 09:19:58 Tomasz Kubik
2008-07-24 09:19:09 Tomasz Kubik
2008-07-24 09:18:06 Tomasz Kubik
2008-07-24 09:17:36 Tomasz Kubik
2008-07-24 09:16:10 Tomasz Kubik
2008-07-24 09:00:53 Tomasz Kubik
2008-07-24 09:00:33 Tomasz Kubik
 
Pokaż starsze