Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Nr ogłoszenia: 524702 - 2012

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach Projektu Uwierz w siebie - zacznij od nowa.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3026068, faks 52 3026068.

 •  Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgopsjanowiec.nbip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach Projektu Uwierz w siebie - zacznij od nowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Kurs prawa jazdy kat. B dla 26 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych (w tym długotrwale) lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski. Kurs zostanie przeprowadzony w część teoretycznej i praktycznej: a. Zajęcia teoretyczne - w ilości 30 h dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 minut), b. Zajęcia praktyczne - w ilości 30 h zegarowych. Wymagania zamawiającego - Kurs będzie przeprowadzony w części teoretycznej i praktycznej (plac manewrowy) w miejscowości Janowiec Wielkopolski. W przeciwnym razie wykonawca zapewniać będzie dojazd uczestników na zajęcia. - Wykonawca powinien dostosować ilość i jakość
pomieszczeń do zajęć teoretycznych. - Wykonawca w ramach oferowanej ceny zobowiązany jest wyposażyć Uczestników kursów w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia danego szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wyposażenie z chwilą przekazania będzie stanowiło własność Uczestników. - Wykonawca zapewni Uczestnikom przeprowadzenie badań lekarskich, których koszt uwzględni w cenie kursu. - Wykonawca pokryje koszty pierwszego egzaminu państwowego oraz dojazdu do odpowiedniego Ośrodka Ruchu drogowego na egzamin. - Zamawiający wymaga aby wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z organizacją i realizacją kursów. - Kurs zostanie przeprowadzony w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym kurs musi zakończyć się do dnia 30 listopada 2013 roku..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI

 •  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 •  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w rozumieniu art. 103 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn.zm.) - w zakresie prawa jazdy kategorii B.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w wyżej wymienionym zakresie.

 •  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w wyżej wymienionym zakresie.

 •  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w wyżej wymienionym zakresie.

 •  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w wyżej wymienionym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  •  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy, - odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw, - oświadczenie wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 1) warunki oraz termin płatności, w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, 2) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, 3) ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia, 4) wystąpienie klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczności uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące terminu zakończenia robót budowlanych, 5) zmiana zakresu przedmiotu umowy i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy, 6) zmiana osobowa: zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ lub zmiana - za zgodą Zamawiającego, podwykonawców wskazanych w umowie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące osób lub/i podmiotów, przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie oraz zmiany dotyczące zakresu rzeczowego wykonywanego przez podwykonawców, 7) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgopsjanowiec.nbip.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.mgopsjanowiec.nbip.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.01.2013 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego (ul. Strzelecka 8, 88 - 430 Janowiec Wielkopolski), w sekretariacie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 1. OGŁOSZENIE
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 3. ZAŁĄCZNIK NR 1 - Oświadczenie
 4. ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie
 5. ZAŁĄCZNIK NR 3 - Formularz ofertowy
 6. ZAŁĄCZNIK NR 4 - Wzór umowy

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1981
Wprowadzony przez: Waldemar Romański
Data opublikowania: 2012-12-21 17:42:35
Obowiązuje od: 2012-12-21 07:30:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2012-12-21 18:59:08 Waldemar Romański
2012-12-21 18:14:54 Waldemar Romański Publikacja artykułu
2012-12-21 18:14:35 Waldemar Romański
2012-12-21 18:13:26 Waldemar Romański
2012-12-21 18:11:04 Waldemar Romański