Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

Wyników na stronę: 10 20 30
Łódź, dn.23.03.2022 r.
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że w wyniku postępowania na „Dostawę środków dezynfekcyjnych, opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, znak 3/2022” do dnia 17.03.2022 r. wpłynęły 2 oferty. 1 oferta była niekompletna. Zgodnie z kryterium oceny ofert (formularz ofertowy pkt IV ust. 5) wybraliśmy ofertę firmy SIS-MED Sp. z o.o.
 
Wykaz ofert z przeprowadzonego postępowania:
 
1. SIS-MED Sp. z o.o. oferta na kwotę 62 904,90 zł + VAT
2. AB-MED oferta na kwotę  54 018,89 zł + VAT oferta niekompletna
 
W dniu 11.03.2022 r. wpłynęło pytanie do Zamawiającego dot. zapytania ofertowego p.n. „Dostawa środków dezynfekcyjnych, opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi” :
 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezpiecznych nakłuwaczy igłowych (poz. 29 załącznika nr 1) jednokrotnego użytku o parametrach 21Gx1,8mm lub 21Gx2,4mm?
 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nakłuwaczy jednorazowego użytku o wskazanych w pytaniu parametrach. 
Łódź, dn. 09 marca 2022 r.
 
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na :
 
Dostawę środków dezynfekcyjnych, opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 ze zm. t.j. z dnia 2021.04.16) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, 151 ust. 1 – 5, art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 ze zm. t. j. z dnia 2021.07.14) informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 14.01.2022 r. konkursu ofert na wykonywanie ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH...
 

Dyrektor Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIM CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO W ŁODZI w zakresie dyżuru lekarskiego na Oddziale Leczenia Uzależnień MCTiPZ...
MCTiPZ informuje o planie zamówień na 2022 r.
 
Łódź, dn.22.12.2021 r.
 
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na podstawie art.  26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 ze zm. t.j. z dnia 2021.04.16) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, 151 ust. 1 – 5, art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 ze zm. t. j. z dnia 2021.07.14) informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 14.12.2021 r. konkursu ofert na realizację ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIM CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO W ŁODZI w zakresie dyżuru podczas którego wykonywane będą następujące świadczenia zdrowotne: porada diagnostyczna, hospitalizacja krótkoterminowa, konsultacja pacjentów MCTiPZ oraz badanie osób zatrzymanych przez Policję do dnia 22.12.2021 r. do godz. 10.30 wpłynęła jedna oferta...
Łódź, dn.21.12.2021 r.
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz rozdziału XVII ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, informuję, że jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta „Boss” Monika Bartnik – ul. Romana 44, 93-370 Łódź; oddział: Nu Hotel, 
al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź (dot. pakietu 1 i 2) oraz CopyWhite Bartosz Zabost – ul. Grażyny 34 lok. 2, 93-309 Łódź (dot. pakietu 3).
 

Dotyczy konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.

 
1 do 10 z 265