Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Ogłoszenie o przetargu - prace instalacyjne - ZP/03/2017

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: „Wykonanie prac podpodłogowych, polegających na rozprowadzeniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu podłoży pod posadzkę w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”...

SIWZ - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30843

Zał. 1 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30844

Zał. 2 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30845

Zał. 3 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30846

Zał. 4 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30847

Zał. 5 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30848

Zał. 6 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30849

Zał. 7 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30850

Zał. 8 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30851

Zał. 9 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30853

Zał. 10 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30854

Zał. 11 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30855

 

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

https://www.nbip.pl/mopitu

ul. Niciarniana 41

92-320 Łódź

Tel. 0-42 676 17 34

Fax 0-42 676 18 88

Mail: mczp@mczp-lodz.pl

 

ogłasza

przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.:

„Wykonanie prac podpodłogowych, polegających na rozprowadzeniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu podłoży pod posadzkę w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac podpodłogowych, polegających na rozprowadzeniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu podłoży pod posadzkę dla zadania p.n. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku hostelu wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na budynek zakładu opieki zdrowotnej, przeznaczony dla osób w stanie intoksykacji przy ul. Przybyszewskiego w Łodzi”.

 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

    Maksymalnie 40 dni.

3. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. Nie podlegają wykluczeniu;

Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.

 

 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.

 

 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 2. Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.

 

 1. Zdolności technicznej i zawodowej.

- Wykonawcy:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia o podobnym charakterze o wartości min. 180 000,00 zł brutto każda.

- osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Personel kluczowy.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa.  

           

 1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

4. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

 1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:
 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
 2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
 1. zamawiającym,
 2. Osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

Członkami komisji przetargowej,

 1. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

 1. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 2. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium najniższej ceny w 60%, kryterium termin wykonania zamówienia 20% i kryterium okres gwarancji w 20%.

6. Miejsce i termin składania ofert

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

ul. Niciarniana 41

92-320 Łódź

W sekretariacie, III piętro

      Termin składania ofert upływa w dniu 11.04.2017 r. o godz. 11.30

7. Termin związania ofertą:

 1. Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Zamawiający może żądać w uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, aby Oferent przedłużył okres związania ofertą o ściśle określony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.         

8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na stronie: https://www.nbip.pl/mopitu

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych oraz wariantowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

11. Zamawiający nie dopuszcza w umowie zmiany ceny.

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 u.p.z.p.

13. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,

15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego według procedury określonej w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).

 

Dr n. med. Krzysztof Kumański

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 633
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2017-03-27 08:49:04
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-03-27 08:52:05 Andrzej Korasiewicz