Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Ogłoszenie o przetargu - ZP/04/2017
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: „Wykonanie prac remontowych, konstrukcyjnych i murowych w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”...
 

SIWZ - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=31879

Zał. 1 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=31880

Zał. 2 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=31881

Zał. 3 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=31882

Zał. 4 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=31883

Zał. 5 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=31884

Zał. 6 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=31885

Zał. 7 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=31886

Zał. 8 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=31887

Zał. 9 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=31888

Zał. 10 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=31889

Zał. 11 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=31890

Architektura - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=31891

Konstrukcja - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=31892

Instalacje Wod.-Kan. - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=31914

Instalacje elektryczne - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=31913

OPIS TECHNICZNY SZCZEGÓŁOWY - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=32013

 

Ogłoszenie z dn. 05.06.2017 r.

 

                       

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

https://www.nbip.pl/mopitu

ul. Niciarniana 41

92-320 Łódź

Tel. 0-42 676 17 34

Fax 0-42 676 18 88

Mail: mczp@mczp-lodz.pl

 

ogłasza

przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.:

„Wykonanie prac remontowych, konstrukcyjnych i murowych w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych ( roboty rozbiórkowe oraz murowe)  w pozostałej po rozbiórce części budynku,  w  której znajduje się węzeł cieplny oraz wykonanie robót konstrukcyjnych na zrealizowanych fundamentach budynku (dostawa i montaż ścian oraz stropów prefabrykowanych wraz z pracami monolitycznymi).

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

    Maksymalnie 150 dni od dnia podpisania umowy.

3. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)      Nie podlegają wykluczeniu;

Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.

 

2)      Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)      Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.

 

b)     Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

c)      Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.

 

d)     Zdolności technicznej i zawodowej.

- Wykonawcy:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia o podobnym charakterze o wartości min. 500 000,00 zł brutto każda.

- osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Personel kluczowy.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa.  

3)      Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

1)      Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:

a)      w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

b)     który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c)      jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:

a.       zamawiającym,

b.      Osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

Członkami komisji przetargowej,

c.       osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

d)     który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

e)      wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium najniższej ceny w 60%, kryterium termin wykonania zamówienia 20% i kryterium okres gwarancji w 20%.

6. Miejsce i termin składania ofert

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

ul. Niciarniana 41

92-320 Łódź

W sekretariacie, III piętro

      Termin składania ofert upływa w dniu 22.06.2017 r. o godz. 11.30

7. Termin związania ofertą:

a)      Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

b)    Zamawiający może żądać w uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, aby Oferent przedłużył okres związania ofertą o ściśle określony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.         

8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na stronie: https://www.nbip.pl/mopitu

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych oraz wariantowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

11. Zamawiający nie dopuszcza w umowie zmiany ceny.

12. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 u.p.z.p.

13. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,

15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego według procedury określonej w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).

 

Dr n. med. Krzysztof Kumański

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 532
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2017-06-05 07:18:20
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-06-14 07:42:18 Andrzej Korasiewicz
2017-06-06 11:13:52 Andrzej Korasiewicz
2017-06-05 08:14:27 Andrzej Korasiewicz
2017-06-05 07:28:26 Andrzej Korasiewicz
2017-06-05 07:27:40 Andrzej Korasiewicz Publikacja artykułu