Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Ogłoszenie o przetargu ZP/01/2018 - leki, środki opatrunkowe
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”...
 

SIWZ - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=36404                

Zał. 1 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=36461

Zał. 2 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=36406              

Zał. 3 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=36407    

Zał. 4 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=36408    

Zał. 5 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=36409                                                                                       

 

                                                                                                                                              Numer sprawy: ZP/01/2018

Ogłoszenie z dn. 28.02.2018 r.


Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

https://www.chylinskilodz.pl

ul. Niciarniana 41

92-320 Łódź

Tel. 0-42 676 17 34

Fax 0-42 676 18 88

Mail: mczp@mczp-lodz.pl

 

ogłasza

przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.:

„Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi mieszczącego się przy ul. Kilińskiego 232. Koszty transportu muszą być uwzględnione w podanych cenach leków. Szczegółowy wykaz leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku w załączniku nr 1 do SIWZ.

Pakiet 1 – leki

Pakiet 2 - środki opatrunkowe, dezynfekcyjne i sprzęt medyczny jednorazowego użytku

 

Kod CPV:

33.60.00.00-6

33.14.11.10-4

33.14.13.10-6

33.14.13.20-9

33.14.14.20-0

                                  

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

 

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili zamówienia.

 

3. Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

 1. Nie podlegają wykluczeniu;

Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.

 

 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.

 

 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 2. Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.

 

 1. Zdolności technicznej i zawodowej.

- Wykonawcy:

 1. Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.

 

           

 1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

IV. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

 1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:
 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
 2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
 1. zamawiającym,
 2. Osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

Członkami komisji przetargowej,

 1. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

 1. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 2. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

 

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium najniższej ceny w 60%, kryterium czas dostawy 20% kryterium data ważności produktu 10%, kryterium termin płatności 10%.

 

5. Miejsce i termin składania ofert

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

ul. Niciarniana 41

92-320 Łódź

W sekretariacie, III piętro

 

      Termin składania ofert upływa w dniu 08.03.2018 r. o godz. 12.30

 

6. Termin związania ofertą:

 1. Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Zamawiający może żądać w uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, aby Oferent przedłużył okres związania ofertą o ściśle określony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na stronie: https://www.nbip.pl/mopitu

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych oraz wariantowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza w umowie zmiany ceny.

11. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 u.p.z.p.

      12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

     13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,

     14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

      aukcji elektronicznej.

    15. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego według procedury określonej w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).

 

Dr n. med. Krzysztof Kumański

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 658
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2018-02-28 11:40:17
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-03-01 09:05:54 Andrzej Korasiewicz
Poprawiony załącznik nr 1
2018-02-28 11:45:48 Andrzej Korasiewicz Publikacja artykułu
2018-02-28 11:45:36 Andrzej Korasiewicz