Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w MCTiPZ
Dyrektor Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza Konkurs Ofert na wykonywanie ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIM CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO W ŁODZI w zakresie dyżuru podczas którego wykonywane będą następujące świadczenia zdrowotne: porada diagnostyczna, hospitalizacja krótkoterminowa oraz badanie osób zatrzymanych przez Policję...

Specyfikacja konkursowa - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=37204

Zał. 1 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=37205

Zał. 2 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=37206

Zał. 3 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=37207

Zał. 4 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=37208

DYREKTOR

 

Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej
im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
ul. Niciarniana 41

 

w dniu 13.04.2018 r.

Ogłasza Konkurs Ofert

 

Na wykonywanie ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIM CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO W ŁODZI w zakresie dyżuru podczas którego wykonywane będą następujące świadczenia zdrowotne: porada diagnostyczna, hospitalizacja krótkoterminowa oraz badanie osób zatrzymanych przez Policję

 

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.

Szczegółowe warunki składania ofert w ramach konkursu można uzyskać
w Dziale Kadr, ul. Niciarniana 41, III p.   tel  / fax: (042) 674 38 96 wew. 22

oraz na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej MCTiPZ
pod adresem: https://www.nbip.pl/mopitu

        Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwą i adresem siedziby oferenta oraz napisem  OFERTA NA WYKONywaNIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIM CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO W ŁODZI” w sekretariacie MCTiPZ przy ul. Niciarnianej 41, III piętro, do dnia 23.04.2018 r. do godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi 23.04.2018 o godz. 13:00.  Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 7 dni od otwarcia ofert.

        MCTiPZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

Dyrektor MCTiPZ

Dr n. med. Krzysztof Kumański

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 393
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2018-04-13 11:19:02
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu