Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Ogłoszenie pisemnego przetargu na sprzedaż analizatorów COBAS B-121 i Reflotron Plus

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, 92-320 Łódź, ul. Niciarniana 41 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wycofanego z użytkowania Analizatora COBAS B-121 oraz wycofanego z użytkowania Analizatora Reflotron Plus...

Formularz ofertowy >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=37809

 

ZP/S/01b/2018                                                                                                                Łódź, dnia 28.06.2018 r.

Ogłoszenie

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi,

92-320 Łódź, ul. Niciarniana 41

 ogłasza

przetarg pisemny

 na sprzedaż wycofanego z użytkowania

Analizatora COBAS B-121

oraz wycofanego z użytkowania

Analizatora Reflotron Plus

 

 1. Nazwa i adres sprzedawcy:

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź

 1. Przedmiot przetargu.
 1. Sprzedaż wycofanego z użytkowania automatycznego analizatora do pomiarów gazometrycznych krwi COBAS B-121 nr seryjny 8549, rok produkcji 2010, nr inwentarzowy 8-801/14 za cenę wywoławczą 4 160,16 zł brutto. Wartość początkowa COBAS B-121 wynosi 34 668,00 zł brutto. Analizator jest sprawny technicznie, zabezpieczony i wyłączony z użytkowania. Więcej o stanie technicznym można dowiedzieć się w Zespole ds. Administracyjno-Gospodarczych MCTiPZ pod nr tel. 694 411 962.
 2. Sprzedaż wycofanego z użytkowania automatycznego analizatora do oznaczania prób wątrobowych krwi z palca metodą paskową Reflotron Plus nr seryjny 5074838, rok produkcji 2010, nr inwentarzowy 8-801/15 za cenę wywoławczą 1 733,40 zł brutto. Wartość początkowa Refloron Plus wynosi 14 445,00 zł brutto. Analizator jest sprawny technicznie, zabezpieczony i wyłączony z użytkowania. Więcej o stanie technicznym można dowiedzieć się w Zespole ds. Administracyjno-Gospodarczych MCTiPZ pod nr tel. 694 411 962.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg  pisemny na sprzedaż wycofanego z użytkowania analizatora COBAS B-121 oraz analizatora Reflotron Plus” w siedzibie Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41, 92-320 Łódź (Sekretariat, III piętro) do dnia 12.07.2018 r. do godz. 12.30 .

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie MCTiPZ przy ul. Niciarnianej 41 (III piętro, pokój 311)  w dniu 12.07.2018 r.  o godz. 13.00.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Używany sprzęt można oglądać od dnia opublikowania ogłoszenia o sprzedaży do dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, w dni robocze od poniedziałku do piątku w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 232, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin z pracownikiem Zespołu ds. Administracyjno-Gospodarczych MCTiPZ pod nr tel. 694 411 962

VI. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

1 Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i musi zawierać:

a) Imię, nazwisko, adres lub w przypadku firmy: nazwę i siedzibę oferenta

b) Numer i seria dowodu osobistego lub w przypadku firmy NIP

c) Oferowaną cenę za kupno całości przedmiotu przetargu (nie niższą niż cena wywoławcza)

d) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu,

e) W przypadku podpisywania formularza ofertowego lub wszelkich innych dokumentów przez osobę niebędącą umocowanym przedstawicielem oferenta do wykonywania czynności prawnych — oferent składa wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez osobę, która zgodnie z CEiDG lub KRS jest uprawniona do reprezentacji podmiotu, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej — przez rodzica, małżonka, rodzeństwo, wstępnego, zstępnego lub przysposobionego — ze wskazaniem stopnia i rodzaju pokrewieństwa.

2.Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3.Organizator przetargu nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

VII. Warunki wyboru oferty:

 1. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 2. Można składać oferty częściowe tylko na jeden analizator.
 3. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, Komisja przetargowa wzywa tych oferentów do złożenia ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe, nie mogą zastosować cen niższych niż zaoferowane w poprzednio złożonych ofertach.
 4. Umowa sprzedaży zostanie podpisana niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 5. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę i którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy kupna — sprzedaży w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
 6. W przypadku wycofania się/niedopełnienia dalszych formalności przez oferenta, który wygrał przetarg organizator przetargu może dokonać ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ważnych ofert.
 7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 8. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie - po okazaniu przez nabywcę dowodu wpłaty - na podstawie protokołu odbioru/przekazania używanego sprzętu.

 

VIII. Odrzucenie oferty:

Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:

1. Została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

2. Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 1. Inne postanowienia:

 

 1. Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty.
 2. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi oferent — nabywca.
 3. Cena nabycia jest ceną brutto sprzedaży.
 4. Organizator przetargu nie wyraża zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży na osoby trzecie.
 5. Organizator przetargu nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu przetargu.
 6. Przetarg uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie, chociaż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

 

Dyrektor MCTiPZ

Dr n. med. Krzysztof Kumański

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 650
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2018-06-29 13:02:37
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-06-29 13:12:32 Andrzej Korasiewicz
2018-06-29 13:08:56 Andrzej Korasiewicz