Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Ogłoszenie o przetargu na termomodernizację budynku MCTiPZ

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: „Termomodernizacja budynku sp zoz Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41”...

 

Numer sprawy: ZP/03/2016

Ogłoszenie z dn. 04.07.2016 r.

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

https://www.nbip.pl/mopitu

ul. Niciarniana 41

92-320 Łódź

Tel. 0-42 676 17 34

Fax 0-42 676 18 88

Mail: mczp@mczp-lodz.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony  dla zamówienia pn.:

„Termomodernizacja budynku sp zoz Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41”
  1. Przedmiotem zamówienia jest ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu budynku o czterech kondygnacjach nadziemnych i podpiwniczenia o wysokości ponad 14 m ale poniżej 25m Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41.

Kod CPV 45000000-7; 45321000-3

        2.   Wymagany termin realizacji zamówienia:     10.11.2016 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:

   a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

   b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

   c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

       zamówienia;

   d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wyszczególnionych w art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.,

2.  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona w  oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia, według formuły spełnia - nie spełnia.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowania wymaganych każdy Wykonawca złoży poniższe dokumenty i oświadczenia w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem,  przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta:
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składanie ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 -3 u.p.z.p. oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na skutek zaistnienia przesłanek z art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, którego wzór stanowi  Załącznik nr 2 do SIWZ.
  3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2                pkt 5 Pzp., albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej siwz

4) wykaz robót budowlanych (załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu  składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca  wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty  te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium najniższej ceny w 90% i kryterium okres gwarancji w 10%.

5. Miejsce i termin składania ofert

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

ul. Niciarniana 41

92-320 Łódź

W sekretariacie, III piętro

      Termin składania ofert upływa w dniu 04.08.2016 r. o godz. 11.30

6. Termin związania ofertą:

  1. Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  2. Zamawiający może żądać w uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, aby Oferent przedłużył okres związania ofertą o ściśle określony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

                             

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na stronie: https://www.nbip.pl/mopitu

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych oraz wariantowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza w umowie zmiany ceny.

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 u.p.z.p.

12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Dr n. med. Krzysztof Kumański

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

 

SIWZ: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27061

Załącznik nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27062

Załącznik nr 2: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27063

Załącznik nr 3: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27064

Załącznik nr 4: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27065

Załącznik nr 5: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27066

Załącznik nr 6: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27067

Załącznik nr 7: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27068

Załącznik nr 8: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=27069

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1818
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2016-07-05 07:42:04
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-07-05 09:45:30 Andrzej Korasiewicz
2016-07-05 07:47:32 Andrzej Korasiewicz
2016-07-05 07:44:10 Andrzej Korasiewicz Publikacja artykułu