Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Wykonanie i instalacja nowej bramy wjazdowej dla terenu zabytkowego parku przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego

Znak sprawy: DAT-213-3/18
Data: 21.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający, tj. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zwraca się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej na Wykonanie i instalację nowej bramy wjazdowej dla terenu zabytkowego parku przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, od strony ul. Turystycznej w Warce, ul. K. Pułaskiego 24, wraz z robotami towarzyszącymi.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego do  30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych  o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w Art. 4 pkt 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

I. Opis przedmiotu zamówienia
Zakres planowanych prac:

1. Zdemontowanie uszkodzonej bramy (Zamawiający wypożyczy uszkodzoną bramę w celu wykonania obmiaru niezbędnego do wykonania nowej)

2. Zainstalowanie tymczasowej bramy w celu zabezpieczającej teren parku przed wjazdem. Tymczasowe zabezpieczenie dostarczy Wykonawca. Instalację tymczasowej bramy należy wykonać w przypadku demontażu uszkodzonej bramy dla celów pomiarowych trwających dłużej niż 1 dzień.

3. Wykonanie nowej bramy wg wzornictwa i materiału uszkodzonej.

4. Dostarczenie i zamontowanie nowej bramy wraz z dolną blokadą bramy i odbojnikami, instalacja herbarzy na bramie (2 szt. dostarczone przez Zamawiającego),

5. Naprawa uszkodzonych elementów słupów warstwy tynkowej  i pomalowanie

6. Zwrot uszkodzonej bramy.

II. Charakterystyka Techniczna:

1. Nową bramę należy wykonać w ocynku ogniowym + lakierowanie proszkowe (czarny mat), grubość ścianki profilu – 2 mm.

2. Charakterystyka bramy: dwuskrzydłowa, 5 m szer., 3,5 m. wys, obmiar: 16m2. Wykonawca ma obowiązek zwymiarować bramę w celu dokładnego wykonania nowej bramy zgodnie ze wzorem uszkodzonej.

3. Dostawa i instalacja nowych dolnych blokad bramy i odbojników

4. Naprawa słupów wjazdowych bramy, w tym:
- wymiana okładzin kamiennych cokołów z piaskowca - 1,2 m2,
- uzupełnienie tynków na słupach wjazdowych – 0,20 m2,
- pomalowanie całych słupów wjazdowych – 23,5 m2.

III. Wymagania dotyczące uprawnień i doświadczenia:

Wykonawca musi dysponować doświadczeniem w zakresie wykonywania bram wjazdowych.

1.  Składanie oferty:

1) oferta ma być sporządzona na załączonym formularzu oferty cenowej,
2) oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią,
3) oferta ma obejmować całość zamówienia,
4) ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

2. Warunki gwarancji:

Wykonawca udzieli 36 miesięcy na wykonane prace od momentu podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru prac .

3. Terminu wykonania zamówienia publicznego:
- termin wykonania robót: 6 sierpnia 2018 r.

4. Kryteria oceny - 100% cena.

5. Miejsce realizacji zamówienia: Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce,
ul. K. Pułaskiego 24, 05-660 Warka

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę można złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumpulaski.pl  , faksem na nr 48 667 22 67 w. 26  lub w sekretariacie Muzeum, tj. budynek Centrum Edukacyjno-Muzealnego przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce,
ul. K. Pułaskiego 24, 05-660 Warka.

Termin składania ofert: do dnia 25.06.2018 r. godz. 16:00.

Zamawiający przewiduje możliwość wizji lokalnej dla oferentów w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. K. Pułaskiego 24, 05-660 Warka, po potwierdzeniu telefonicznym.

7. Do kontaktów w sprawie zapytania jest upoważniony:
Janusz Kreczmański, tel. 48 667 22 67, jkreczmanski@muzeumpulaski.pl

Sporządził:
Janusz Kreczmański - kierownik działu adm.-tech

 

                                                                                        Zatwierdził:
                                                                                        Iwona Stefaniak - p.o. dyrektor

 

Załączniki:

 
 
 
 
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 374
Wprowadzony przez: Janusz Kreczmański
Data opublikowania: 2018-06-21 16:05:40
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-06-21 16:13:10 Janusz Kreczmański
formatowanie tekstu
2018-06-21 16:12:08 Janusz Kreczmański Publikacja artykułu
2018-06-21 16:11:45 Janusz Kreczmański formatowanie tekstu