Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Zakup sprzętu do pielęgnacji zabytkowego parku przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Znak sprawy: DAT-213--4/18

 

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją zadania pn. „Zakup sprzętu do pielęgnacji zabytkowego parku przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce finansowanego z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn do parku.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego do  30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych  o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w Art. 4 pkt 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Opis przedmiotu zamówienia

 

I. Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych maszyn do parku.

W ramach niniejszego ogłoszenia przewidziano realizację trzech niezależnych zamówień częściowych:

Zamówienie częściowe nr 1. Zakup i dostawa nowego traktorka wraz z osprzętem do koszenia dla Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Zamówienie częściowe nr 2. Zakup i dostawa nowego odkurzacza naburtowego do zbierania liści dla Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Zamówienie częściowe nr 3. Zakup i dostawa nowej przyczepy rolniczej dla Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

2. Wymagania Zamawiającego są zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.

 

CPV:  

16311100-9 Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

16160000-4 Różny sprzęt ogrodniczy

34223000-6 Przyczepy i naczepy

 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

II. Główne warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadana,

b) posiadania niezbędnej do realizacji zamówienia wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III. Termin wykonania zamówienia do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

IV. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

V. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego:

a) Załącznikiem nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”.

b) Załącznikiem nr 2 „Wzorem formularza oferty”,

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokumenty przesyłane drogą mailową powinny być opatrzone podpisem elektronicznym lub czytelnie zeskanowane z oryginalnym własnoręcznym podpisem.

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Miejsce i termin składania oferty

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

a) osobiście w Siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce - budynek Centrum Edukacyjno-Muzealnego. Wypełnione dokumenty należy opakować w jednej kopercie, opatrzonej napisem:„Zakup sprzętu do pielęgnacji zabytkowego parku przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

b) faxem  na nr 48 667 22 67, 

c) na adres e-mailowy: sekretariat@muzeumpulaski.pl w tytule wpisując: Zakup sprzętu do pielęgnacji zabytkowego parku przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

2. Termin składania ofert: do dnia 12 września 2018 r., do godz. 12.00.

3. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.`

VII. Kryterium wyboru ofert

1. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

 

              najniższa cena ofertowa brutto

C = -------------------------------------------- x 100 pkt.

                cena brutto oferty badanej

 

2. Ceny oferty muszą być podane w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.

4. Zaoferowana cena winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczone przez okres i na warunkach określonych w ofercie Dostawcy.

5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Dostawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. W przypadku odstąpienia wyłonionego Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejnego Dostawcę, jeśli złożona przez niego oferta mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał  przeznaczyć na realizację zadania.

VIII. Wymagane dokumenty

1. Oferta wraz z załącznikiem określającym parametry urządzenia (załącznik nr 1 do oferty)

2. Karty katalogowe oferowanych urządzeń.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru ( KRS lub CEIDG)  wystawiany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

IX. Kontakt z Wykonawcą

Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem należy kierować na adres e-mail: sekretariat@muzeumpulaski.pl, w tytule wpisując: Pytanie – „Zakup sprzętu do pielęgnacji zabytkowego parku przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce”.

X. Załączniki

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Wzór oferty

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

 

              Zatwierdził:                                                                                        Iwona Stefaniak - p.o. dyrektor

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 416
Wprowadzony przez: Janusz Kreczmański
Data opublikowania: 2018-09-06 17:26:15
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-09-06 17:32:12 Janusz Kreczmański
Publikacja artykułu
2018-09-06 17:31:44 Janusz Kreczmański
2018-09-06 17:30:10 Janusz Kreczmański