Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

      Co to jest?
Statut

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH

 

 

UCHWAŁA  Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 lutego 2015 r.

 

w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r poz. 594, 645, 1313, z 2014 r. poz. 319 i 1072) Rada Miejska w Policach uchwala Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach: 
 

Dział l
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, zwany dalej Ośrodkiem, prowadzi
działalność na podstawie:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm),
2/ ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163),
3/ ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114),
4/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z póź. zm),
5/ ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r poz. 1228 z póź. zm.).
6/ ustawy z dnia 22 kwietnia 2008r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z póź. zm.),
7/ ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U z 2013r. poz. 966 z póź. zm.),
8/ ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (Dz. U z 2012r. poz. 1059 z póź. zm.),
9/ ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.  z 2014r. poz. 1206, z póź. zm.),
10/ ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póź. zm.),
11/ ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z póź. zm.),
12/ ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r poz. 1202/,
13/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.),
14/ niniejszego statutu.

§ 2.
1. Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.               
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Police.
3. Terenem działanie Ośrodka jest gmina Police.
4. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz  Polic.
5. Ośrodek używa pieczęci okrągłej z godłem i napisem w otoku zawierającym nazwę w pełnym brzmieniu..
 

Dział II
CELE l ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ


§ 3 Zakres działania Ośrodka określają:

1/ ustawy i akty wykonawcze do ustaw.
2/ uchwały Rady Miejskiej w Policach i zarządzenia Burmistrza Polic.

§ 4. 1. Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych w celu doprowadzenia osób i rodzin do życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.  Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny.
2. Ośrodek wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, przeciwdziała marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.
3. Ośrodek  współpracuje ze społecznością lokalną i partnerami lokalnymi oraz wspomaga rozwój środowiska lokalnego.

§ 5.1. Do podstawowych zadań Ośrodka należą w szczególności zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej jak:
1/ wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,                 
2/ realizacja rządowych programów pomocy społecznej i gminnych programów osłonowych.       
2. Ośrodek realizuje także przekazane mu zadania:
1/ przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
2/ przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
3/ podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
4/ przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,         
5/ przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych,               
6/ należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  
7/ inne zadania wynikające z upoważnienia lub przepisów prawa.
3. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz  przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 6. Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie świadczonej pomocy.  

§ 7. Realizując zadania pomocy społecznej Ośrodek przyjmuje dary w postaci rzeczowej i przekazuje je osobom potrzebującym. 
 

Dział III
ORGANIZACJA l ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ


§ 8 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Dyrektor Ośrodka zwany dalej Dyrektorem, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
2. Dyrektora zatrudnia na podstawie umowy o pracę Burmistrz  Polic. 3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Polic.  

§ 9. Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.  

§ 10.Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności z zakresu zwykłego zarządu poprzez wydawanie zarządzeń.  

§ 11.Dyrektor Ośrodka jest właściwy do nawiązywania stosunku pracy z Zastępcą Dyrektora i z pracownikami Ośrodka oraz do dokonywania wobec nich czynności z zakresu stosunku pracy.  

§ 12. Dyrektor i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych oraz przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw.  

§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres działania jego poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin  organizacyjny ustalony przez Dyrektora Ośrodka.
 

Dział IV
GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ


§ 14. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 15. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Policach.

§ 16. Majątek Ośrodka jest mieniem Gminy Police i może być wykorzystywany do realizacji celów i zadań związanych z działalnością statutową. 

 

Dział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17. Zmiany statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchylenia.  

§ 18. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Policach:
1) Nr XXII/162/04 z dnia 25 maja 2004r.w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach;
2) Nr XXVII/217/08 z dnia 26 sierpnia 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach,
3) Nr XVII/125/2012 z dnia 28 lutego 2012r. zmieniające uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.  

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą od 1 kwietnia 2015 roku

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1398
Wprowadzony przez: Przemysław Górski
Data opublikowania: 2014-01-27 11:16:41
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-05-09 08:06:36 Przemysław Górski
Aktualizacja statutu
2014-01-27 11:30:23 Przemysław Górski Publikacja artykułu
2014-01-27 11:30:07 Przemysław Górski
2014-01-27 11:27:54 Przemysław Górski
2014-01-27 11:26:46 Przemysław Górski
2014-01-27 11:24:37 Przemysław Górski
2014-01-27 11:22:26 Przemysław Górski Ukrycie artykułu
2014-01-27 11:21:36 Przemysław Górski Publikacja artykułu