Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

      Co to jest?
Informatyk w Dziale Organizacyjnym

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Informatyk w Dziale Organizacyjnym
W Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police

Opis stanowiska:
Do zadań pracownika będzie należało:
1. kształtowanie, zarządzanie i administracja zasobami sieci teleinformatycznej Ośrodka,
2. podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wystąpienia awarii sprzętu komputerowego, oprogramowania lub sieci teleinformatycznej,
3. tworzenie kopii zapasowych zasobów informacyjnych,
4. wsparcie działów merytorycznych w zakresie korzystania i kształtowania zasobów informatycznych,
5. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych,
6. tworzenie, modyfikowanie, testowanie i wdrażanie oprogramowania, na potrzeby i na rzecz Ośrodka,
7. tworzenie oprogramowania użytkowego związanego z systemem informatycznym Ośrodka,
8. konsultacja oprogramowania i sprzętu,
9. opracowywanie koncepcji rozwoju systemu informatycznego,
10. zabezpieczanie danych przetwarzanych w systemach informatycznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach,
11. analiza bieżącego wykorzystania aplikacji oraz analiza i korygowanie błędów,
12. nadawanie uprawnień dostępu do danych zgodnie z poleceniami przełożonych,
13. pomoc w zakresie użytkowania komputerów i oprogramowania w działach Ośrodka,
14. aktualizowanie informacji i zarządzanie danymi w powierzonym zakresie w ramach otrzymanych uprawnień,
15. informowanie na bieżąco przełożonych o realizacji zadań, problemach powstających w trakcie ich realizacji oraz informowanie o stopniu realizacji zadań,
16. administrowanie serwisem internetowym Ośrodka.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Pełny wymiar czasu pracy, ciągła praca przy monitorach.  Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przy ul. Siedleckiej 2a oraz przy ul. Staszica 1. W budynku przy ul. Siedlecka 2a znajduje się winda, pomieszczenia Ośrodka są usytuowane na parterze, 1, 3 i 4 piętrze, natomiast w budynku przy ul. Staszica 1 brak windy, pomieszczenia usytuowane są na 1 piętrze na które wiodą schody. Zmienne tempo pracy oraz warunki pracy wymagające częstego przemieszczania się w budynku, częste sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2014r. przekroczył 6%.

Niezbędne [konieczne] wymagania:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe, kierunek: informatyka,
3. dobra znajomość środowiska MS Windows oraz Linux,
4. umiejętność administrowania serwerami sieciowymi WINDOWS i Linux
5. znajomość architektury sieci,
6. umiejętność programowania w HTML oraz PHP
7. staż pracy minimum 1 rok,
8. dobra znajomość tematyki e-urzędu oraz tematyki podpisu elektronicznego,
9. dobra znajomość technologii internetowych, w tym JOOMLA,
10. znajomość zasad działania aplikacji www, umiejętność konfigurowania serwerów
11. umiejętność skutecznej komunikacji
12. znajomość przepisów prawa: ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm., ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami oraz przepisów wykonawczych,
13. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
14. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
15. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1. preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2. preferowane doświadczenie w pracy w samorządzie,
3. umiejętność pracy pod presją, umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność radzenia sobie ze stresem, sumienność, kreatywność, umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole, umiejętności analityczne, systematyczność, dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, chęć systematycznego dokształcania.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys [CV] z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe, oraz kopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. referencje z dotychczasowych miejsc pracy jeżeli takie kandydat posiada (kopie),
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
8. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.].

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 26 maja 2014r. [włącznie]
(Uwaga: liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej)

na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekretariat 4 piętro, pok. 403
ul. Siedlecka 2a, 72 – 010 Police

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk”.

Informacje dodatkowe:
1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
2. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych [Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.] obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
3. Planowany termin zatrudnienia od 2 czerwca 2014r.


Uwaga:
1. Oferty, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
3. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone po upływie miesiąca po zakończeniu procesu rekrutacji jeśli nie zostaną odebrane przez kandydata.


Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 42 43 854

Linki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1367
Wprowadzony przez: Michał Dobrycki
Data opublikowania: 2014-05-14 08:36:39
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-05-14 10:53:12 Michał Dobrycki
Dodano link do kwestionariusza
2014-05-14 08:47:22 Michał Dobrycki Publikacja artykułu