Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

      Co to jest?
Informacje dla klientów ubiegających sie o Świadczenia Rodzinne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że w kolejnym okresie zasiłkowym, tj. od 1 listopada 2013r. do 31 października 2014r. kontynuuje realizację wszystkich świadczeń rodzinnych tj. :

 

zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 3. samotnego wychowywania dziecka;
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 6. rozpoczęcia roku szkolnego;
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

świadczenia opiekuńcze:

 1. zasiłek pielęgnacyjny;
 2. świadczenie pielęgnacyjne.
 3. specjalny zasiłek opiekuńczy

W okresie od 01 listopada 2013r. do 31 października 2014r. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2012.

Zasiłek rodzinny łącznie z dodatkami przysługuje rodzinom wychowującym dzieci, jeśli miesięczny dochód w 2012r. nie przekroczył kwoty 539 zł na osobę w rodzinie - albo kwoty 623 zł, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku zależą od rodzaju zasiłku, o który będziemy się zwracać oraz od sytuacji życiowej osoby występującej o świadczenia rodzinne.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny składają wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Dodatki przysługują w sytuacji, kiedy osoba nabyła prawo do zasiłku rodzinnego.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego dołączają do wniosku następujące dokumenty:

 1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
 3. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie  w przypadku, gdy dziecko ukończyło szkołę gimnazjalną lub 18 lat; 
 4. zaświadczenie szkoły wyższej lub oświadczenie, w przypadku osoby uczącej się lub osoby niepełnosprawnej stopniu umiarkowanym lub znacznym, jeżeli uczy się w szkole wyższej;
 5. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka;
 6. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  1. zaświadczenie urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w 2012r. podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b,30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  2. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w 2012r., w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  3. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu nieopodatkowanego w roku 2012;
  4. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. w roku 2012;
  5. przekazy lub przelewy pieniężne za rok 2012 dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
  6. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w roku 2012 - w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2012;
  7. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu: utrata dochodu - oznacza utratę dochodu spowodowaną:
   • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
   • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
   • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło;
   • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;
   • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej;
   • utratą zasiłku chorobowego ,świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
   • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń;
  8. dokument określający wysokość dochodu (netto)       uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku 2012;
  9. dokument określający wysokość dochodu ( netto) uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu , w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku 2012.

uzyskanie dochodu – oznacza       uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego;
 • uzyskaniem prawa do zasiłku dla lub stypendium dla bezrobotnych;
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło;
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 1. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby  faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
 2. akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku sądu       lub odpis protokołu posiedzenia zatwierdzającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem , zobowiązujących do alimentów – w przypadku osoby uczącej się;
 3. odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko; 
 4. kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 5. umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 6. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnie produkcyjną;
 7. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 8. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
 9. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 10. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego;
 11.  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 12. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku dołączają:

 1. skrócony akt zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 3. odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego  z rodziców.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dołączają do wniosku:

 1. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie udzielenia urlopu wychowawczego oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 2. zaświadczenie organu emerytalno - rentowego albo oświadczenie stwierdzające, że osoba ubiegająca jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;
 3. zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku lub w przedszkolu.

Osoby ubiegające się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dołączają do wniosku :

 1. zaświadczenie szkoły lub oświadczenie w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej;
 2. zaświadczenie lub oświadczenie , w przypadku rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dołączają do wniosku:

 1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie;
 2. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny albo oświadczenie;
 3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi.

Osoby ubiegające się o prawo do zasiłku pielęgnacyjnego do wniosku dołączają:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek;
 5. kopię decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przypadku pobierania świadczeń emerytalno – rentowych w tychże instytucjach.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do wniosku dołączają:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o konieczności:
 • stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 • stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 1. kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych;

w przypadku uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego – wypełniony druk zgłoszenia. 

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego do wniosku dołączają:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o konieczności:
  • stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
  • stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych;
 3. w przypadku uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego – wypełniony druk zgłoszenia
 4. dokument potwierdzający faktyczną rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Osoby ubiegające się o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka składają wniosek w terminie do 12 - miesięcy od dnia urodzenia się dziecka wraz z zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, potwierdzającym pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz wskazującym przynajmniej jeden termin badania w każdym trymestrze ciąży.

W przypadku , gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

W przypadku, gdy członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne ma obowiązek poinformować tutejszy Ośrodek o tym fakcie.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba, że:
  • drugi z rodziców nie żyje (akt zgonu)
  • ojciec dziecka jest nieznany (zupełny akt urodzenia dziecka)
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone (wyrok sądu lub ugoda sądowa)
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka (wyrok sądu).
 1. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Kiedy należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2013r. do 31 października 2014r.

 • Jeśli wniosek o świadczenia rodzinne wraz z dokumentami zostanie złożony do dnia 30 września 2013r., świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad 2012r. będą wypłacone do dnia 30 listopada 2013r.
 • Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 października 2013r. do dnia 30 listopada 2012r. świadczenia rodzinne za miesiąc listopad 2012r. będą wypłacone do 31 grudnia 2012r. z wyrównaniem za miesiąc listopad 2012r. 

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych udostępnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach – ul. Siedlecka 2a – I piętro –Dział Świadczeń Rodzinnych.
Wnioski będą wydawane i przyjmowane od dnia 01 września 2012r. w godzinach 8:00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Osoby posiadające konto osobiste do wniosku dołączają informację dotyczącą nazwy banku i numeru konta.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1358
Wprowadzony przez: Michał Dobrycki
Data opublikowania: 2014-03-10 11:13:09
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-03-10 11:18:35 Michał Dobrycki
Publikacja artykułu