Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 1
Szukaj w tym dziale:

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku

1. Petycje, skargi i wnioski mogą być składane do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku w formie pisemne lub ustnej z wpisem do protokołu w związku z wykonywanymi przez szkołę zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

2. Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

3. O tym czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

4. Petycje, skargi i wnioski rozpatrywane i załatwiane będą w ramach swojej właściwości.

5. Petycję, skargę lub wniosek należy złożyć w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku, wysłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub ustnie do protokołu.

6. Dyrektor przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w godzinach przyjęć interesantów lub po uprzednim umówieniu.

7. Petycje, skargi i wnioski składane i przekazywane do szkoły oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.

8. Skargi będą załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca – chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

9. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.

10. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać:

  • oznaczenie organu, od którego pochodzi,
  • wskazania, w jaki sposób skarga została załatwiona,
  • podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

11. W związku ze złożeniem skargi nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut.

12. Jeżeli osoba składająca nie będzie zadowolona z odpowiedzi na petycję, skargę lub wniosek (zwłaszcza, gdy będzie uważała, że jest sprzeczna z jego prawem do otrzymania informacji) lub, gdy nie otrzyma odpowiedzi, może skierować skargę do organu prowadzącego szkołę, tj. do Starosty Powiatu Otwockiego lub Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie stosownie do ich kompetencji.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego z późn. zm.