Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Poniżej zamieszczono linki do plików zawierających informacje na temat sprawozdania finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach za rok 2018.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach stanowi podstawową jednostkę organizacyjną Gminy Police w zakresie wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do przezwyciężenia trudności życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Do zadań Ośrodka należy przede wszystkim podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem lokalnym.

Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 998) do zadań własnych gminy należy opracowywanie i realizacja 3 letnich programów wspierania rodziny. „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” przyjęty Uchwałą Nr XV/139/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 stycznia 2016 r. ukierunkowany jest na profilaktykę oraz wsparcie rodzin z dziećmi. Celem Programu jest „zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych”. W 2018 roku opracowano Gminny Program Wspierania Rodziny” na lata 2019-2021, który został przyjęty Uchwałą Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 07.12.2018r.