Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Zastępca Kierownika Działu Świadczeń
w Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych
W Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police

Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
1. udzielanie informacji na temat obowiązujących regulacji prawnych dotyczących świadczeń;
2. przyjmowanie, weryfikacja i ocena wniosków pod względem merytorycznym jak i formalnym zgodnie z obwiązującymi przepisami zarówno drogą elektroniczną jak i pisemną;
3. wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o udokumentowany stan faktyczny,
4. prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie nabycia,  utraty bądź zwrotu przyznanych świadczeń;
5. podejmowanie czynności wobec dłużników alimentacyjnych, w tym współpraca z Komornikami, Powiatowym Urzędem Pracy, Starostą oraz Prokuraturą oraz innymi organami;
6. Przygotowywanie list wypłat świadczeń, raportów i danych do sprawozdań;
7. Sporządzanie pism urzędowych.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor w Dziale Organizacyjnym
W Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police

Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
1. Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
2. Zaopatrywanie Ośrodka zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz wewnętrznymi procedurami;
2. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych na dostawy i usługi;
3. Obsługa sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w czasie nieobecności stałego pracownika sekretariatu a co się z tym wiąże przyjmowanie i obsługa interesantów, udzielanie informacji z obszaru pomocy społecznej,
3. Monitorowanie obiegu dokumentacji w Ośrodku w tym archiwizacja dokumentów;
4. Przyjmowanie i wysyłanie poczty;
5. Sporządzanie pism urzędowych.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach ogłasza  nabór na  stanowisko
Pracownika Socjalnego w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach.
Podstawa zatrudnienia:   umowa o  pracę na zastępstwo

Wymagania niezbędne :
1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2018, poz. 1508)  tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
– posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
– ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
– do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczną, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
– osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne  lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego,
– osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  tj. w  dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r. , mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego,
– osoby, które przed  dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia  lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego,

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
Zastępcy kierownika Działu Pracy Socjalnej
W Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police

Nabór na stanowisko pracownik socjalny
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
W Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
Kierownik zespołu projektowego
W Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
W Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police

 
1 do 10 z 16