Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE TERAPII DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w ich miejscach zamieszkania oraz konsultacje dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę w ramach w/w usług.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986  tj. z dnia 3 października 2018r.) a co się z tym wiąże do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych w/w ustawą.

Zakres i wielkość zamówienia:

1. Zakres zamówienia:

a) Przygotowanie, realizacja i ocena indywidualnego programu pracy dla wyznaczonego podopiecznego,
b)    Konsultacje dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę w  ramach specjalistycznych usług opiekuńczych,                  
c)    Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych czynności.

 

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Przedmiot zamówienia:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej oraz konsultacje dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986  tj. z dnia 3 października 2018r.) a co się z tym wiąże do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych w/w ustawą.

Zakres i wielkość zamówienia:

1. Zakres zamówienia:
a) Kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności i leczenia osoby zaburzonej psychicznie,
b) Interwencja i pomoc w życiu w rodzinie osoby zaburzonej psychicznie, w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, wsparcie psychologiczne i rozmowy terapeutyczne,
c) Współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby zaburzonej psychicznie,
d) Udział w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego,
e) Udział w tworzeniu i prowadzeniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego dla osoby zaburzonej psychicznie, na który składa się:
- diagnoza,
- zakres usług,
- cele pracy,
- metody realizacji celów,
- okresowa ocena wyników.
f) Konsultacje dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych,                  
g) Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych czynności.
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ WODY ŹRÓDLANEJ

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaprasza do składania ofert na dostawę wody źródlanej i używanie dystrybutorów na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w zależności od potrzeb dostawa wody źródlanej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.


 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Ośrodka oraz dla osób odbywających staż w Ośrodku  na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.
Tryb udzielenia zamówienia: umowa będzie zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986).

Projekt wspierany przez: Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie o naborze ofert

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach zaprasza do składania ofert na wykonanie filmu reportażowo - promocyjnego upowszechniający działanie realizowane w ramach projektu „Pobudka – obudź swój potencjał”.