Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

      Co to jest?
Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Policach, ul. Siedlecka 2a, kod pocztowy 72 – 010, e-mail: ops@police.pl , tel. 91 42 43 840

 

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 72 – 010 Police ul. Siedlecka 2a, e-mail: iod@opspolice.pl , tel. 91 42 43 854

 

Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

3) ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

6) ustawy z dnia 22 kwietnia 2008 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;

7) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

8) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

9) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

12) art. 6 i 9 . Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

13) ustawy o narodowym zasobie archiwalnym z dnia 14 lipca 1983r.;

14) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z dnia 20 października 2015r.

 

Prawnie uzasadniony interes:

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest realizacja zadań i innych czynności do których Ośrodek Pomocy Społecznej został powołany tj. głównie do szeroko rozumianej pomocy społecznej.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami tj. do czasu zakończenia sprawy, a po jej zakończeniu przez okres obowiązkowej archiwizacji.

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało nieuzyskaniem świadczeń lub pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) Organy i instytucje administracji publicznej;

2) Organy i instytucje uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności sądy, prokuratura, policja;

3) podmiotom z którymi została zawarta umowa powierzenia;

4) podmiotom lub osobom, które uzyskały od Pani/Pana zgodę na pozyskanie danych.

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Nie dotyczy.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Nie dotyczy.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 852
Wprowadzony przez: Przemysław Górski
Data opublikowania: 2019-06-12 12:59:56
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-06-12 13:01:01 Przemysław Górski
Publikacja artykułu