Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 1
Szukaj w tym dziale:

W szkole prowadzone są następujące rejestry, ewidencje, składnica akt:
·         Dokumenty księgowe i finansowe,
·         Ewidencja uczniów,
·         Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,
·         Ewidencja wydanych świadectw dojrzałości i aneksów,
·         Ewidencja akt osobowych pracowników,
·         Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
·         Ewidencja pieczęci i pieczątek,
·         Ewidencja czasu pracy pracowników,
·         Księgi arkuszy ocen uczniów,
·         Księga protokołów Rady Pedagogicznej,
·         Księga kontroli sanitarnej,
·         Księgi inwentarzowe,
·         Księgi inwentarzowe księgozbioru,
·         Rejestr wydanych legitymacji szkolnych, nauczycielskich, indeksów,
·         Rejestr zarządzeń Dyrektora,
·         Rejestr druków ścisłego zarachowania,
·         Rejestr zaświadczeń,
·         Rejestr wydanych zwolnień z zajęć edukacyjnych,
·         Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
·         Rejestr wypadków uczniów i pracowników,
·         Rejestr delegacji służbowych,
·         Rejestr skarg i wniosków,
·         Rejestr zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli,
·         Rejestr zwolnień lekarskich pracowników,
·         Rejestr dowodów wpływów,
·         Rejestr czasopism bieżących,
·         Rejestr ubytków księgozbioru,
·         Rejestr kontroli zewnętrznej,
·         Rejestr kontroli wewnętrznych,
·         Rejestr zamówień publicznych,
·         Rejestr umów,
·         Rejestr prac zleconych,
·         Rejestr nagród i odznaczeń pracowników,
·         Rejestr kar dyscyplinarnych pracowników,
·         Rejestr szkoleń BHP pracowników,
·         Rejestr badań lekarskich pracowników,
·         Rejestr urlopów pracowniczych,
·         Rejestr zakupów,
·         Rejestr wydanych kart rowerowych i motorowerowych,
·         Składnica akt dokumentacji szkoły,